Pròiseact MhicGilleMhìcheil MhicBhatair

The Carmichael Watson Project

Sketch of 'Caisteal Eilean-bheag-Rum', South Uist, Coll-97/CW362 f26.

Tha Cruinneachadh MhicGilleMhìcheil MhicBhatair ann an Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann stèidhichte air pàipearan an t-sàr bheul-aithrisiche adhartaich Alasdair MacGilleMhìcheil (1832–1912). Anns an dùthaich air fad, chan eil a shamhail ann: ciste-ionmhais dualchas nan Gàidheal, eadar sgeulachdan, bàrdachd, òrain, creideasan, agus cleachdaidhean an t-sluaigh. Bheir e dhuinn seallaidhean drùidhteach air cruthachadh Carmina Gadelica, co-chruinneachadh de dh'òrthachan, laoidhean, agus òrain, saothair-beatha MhicGilleMhìcheil agus bonn-stèidh iomairt na 'Camhanaich Ceiltich'.

Tha an cruinneachadh luachmhor ann an roinnean eile seach litreachas a-mhàin. Bheir e araon do choimhearsnachdan ionadail agus sgoilearach cothroman co-obrachaidh, a' rannsachadh agus ag ionnsachadh còmhla ann an eachdraidh, diadhachd, sgrùdadh-litreachais, eòlas-chànan, ainmean-àite, airceòlas, bith-eòlas, agus sgrùdadh-àrainneachd.

Tro obair clàraidh, comharraidh, tar-sgrìobhaidh, eadar-theangachaidh, ditseataidh, agus glèidhidh, tha e 's an amharc aig a' phròiseact an cruinneachadh barraichte seo fhosgladh agus a chraoladh an dà chuid do mhuinntir an oilthigh agus don mhòr-shluagh.


Alexander Archibald Carmichael